Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Հրաման որսի կանոնները հաստատելու մասին

Օրենսդրություն

«Գրանցված է» ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 6 փետրվարի 2009 թ. Պետական գրանցման թիվ 10509050


 

Հայաստանի հանրապետության բնապահպանության նախարարի

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

N 9-Ն

15 հունվարի 2009 թ. ք. Երևան

Ղեկավարվելով «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետով

Հրամայում եմ`

 1. Հաստատել որսի կանոնները համաձայն հավելվածի:
 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Նախարար՝

Ա. Հարությունյան

Հավելված

ՀՀ բնապահպանության նախարարի  2009 թվականի հունվարի 15-ի

N 9-Ն հրամանի

ՈՐՍԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

 1. Սույնկանոնները, համաձայն «Որսիև որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք), կանոնակարգում են որսի կազմակերպումը և իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ուղղված են որսի կենդանիների պահպանությանն ու կայուն օգտագործմանը:
 2. Սույն կանոններով սահմանվում են որսի միջոցները, որսի ժամկետները, որսի օբյեկտ համարվող կենդանիների ցանկը, ինչպես նաև կենդանիների որսի սահմանային թույլատրելի չափաքանակների սահմանման կարգը:
 3. Հայաստանի Հանրապետությունում Օրենքին համապատասխան իրականցվում է սիրողական որս` որսի կենդանիների հայթայթում սպորտային և գեղագիտական հաճույքի, որսված կենդանիների անձնական կարիքների օգտագործման համար:
 4. Հայաստանի Հանրապետությունում սիրողական որսն (այսուհետ` որս) իրականացվում է որսահանդակներում` որսի կենդանիների բնակության միջավայր հանդիսացող անտառային, դաշտային, ջրային տարածքներում:

II. Որսի իրականացումը

 1. Որսն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից տրված որսի թույլտվության հիման վրա:
 2. Որս կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր ունեն`

1) որսորդական վկայական.

2) որսի թույլտվություն.

3) հրազենով որս իրականացնելու դեպքում` որսորդական զենք կրելու վկայական:

 1. Որսն իրականացվում է`

1) որսորդական ողորկափող հրազենով.

2) ակոսափող հրազենով (բացառությամբ ջրային տարածքների).

3) որսորդական սառը զենքով.

4) ինքնաորս գործիքներով` թակարդներով, վարմերներով, որոգայթներով, ծուղակներով, ցանցապարկերով, թարփերով.

5) խայծերով.

6) խրտվիլակներով.

7) որսորդական շներով.

8) որսկան թռչուններով.

9) թաքստոցներից:

 1. Որսից հետո որսորդը, իսկ որսորդական տնտեսություններում` որսհսկիչը գրառում է յուրաքանչյուր օրվա փաստացի որսված կենդանիների տեսակը և քանակը որսի թույլտվության հակառակ կողմի վրա:
 2. Որսահանդակներից դուրս, կամ որսը ավարտելուց հետո, կամ ընդմիջումներին, ինչպես նաև լիազորված անձի կողմից ստուգման ժամանակ հրազենը բերվում է լիցքաթափված վիճակի: Լիցքաթափված է համարվում այն հրազենը, որի փողում և պահունակում բացակայում է փամփուշտը:
 3. Նշագրված (օղակով, միկրոչիպով կամ այլ կերպ նշված) կենդանիների հայթայթման դեպքում օղակները, միկրոչիպերը կամ այլ նշանները տրամադրվում են որսորդական տնտեսության լիազորված անձանց, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական պետական տեսչություն կամ նրա տարածքային ստորաբաժանում` որսի վայրի և ժամկետի տեղեկատվության հետ միասին:
 4. Որսը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, չի կարող իրականացվել`

1) առանց սույն կանոնների 6-րդ կետում նշված գործող փաստաթղթերի առկայության.

2) որսահանդակների տարածքներից դուրս.

3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

4) գյուղատնտեսական նշանակության հողերում` մինչև բերքահավաքի ավարտը.

5) սույն կանոնների 7-րդ կետով չնախատեսվող որսագործիքներ օգտագործելով.

6) բնակավայրերին, հանգստի գոտիներին և ավտոմայրուղիներին մոտ տարածքներում` որսորդական ակոսավոր հրազենով, ոչ պակաս, քան 5000 մետր, իսկ ողորկափող հրազենով` 500 մետր հեռավորությունից.

7) աղետալի վիճակում գտնվող (հյուծված, սառած, կամ տվյալ կենդանու տեսակի համար ոչ բարենպաստ միջավայրում հայտնված` սառույցի վրա, խորը ձյան վրա, ջրի մեջ գտնվելիս) կենդանիների վրա.

8) վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտային մոտորացված միջոցներից կենդանիներին հետապնդելով.

9) օրենքով սահմանված կարգով չհաշվառված, օբյեկտների պահպանության համար հատկացված հրազենի, ինչպես նաև մարտական զենքի և մարտական փամփուշտների, ազդանշանային հրթիռների գործադրմամբ.

10) Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում, Բնության պահպանության միջազգային միության ցանկում գրանցված վտանգված և անհետացման եզրին գտնվող կենդանիների վրա (բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի).

11) ապօրինի պատրաստված զենքի, աղեղների, կեռչանների, ցանցերի, ծուղակների, որսափոսերի, պայթուցիկ և քիմիական նյութերի (բացառությամբ հոտավետ խայծերի), էլեկտրական հոսանքի օգտագործումը.

12) լուսարձակների կամ լուսային այլ հզոր սարքավորումներ կիրառումը.

13) ձայնարձակիչների կամ ձայն վերարտադրող էլեկտրոնային (ոչ մեխանիկական) սարքերի օգնությամբ.

14) բուսական ծածկի այրման և ծխի օգտագործման միջոցով.

15) կենդանիների բների, որջերի քանդման միջոցով.

16) որսի թույլտվության մեջ նշված չափաքանակներից ավելին կենդանիների, թույլտվությունում չնշված կենդանիների տեսակների, թույլտվությունում նշված որսի ժամկետներից դուրս:

 

III. Որսի օբյեկտ համարվող կենդանիները

 

 1. Ըստ էկոլոգիական և տնտեսական նշանակության որսի կենդանիները տարանջատվում են`

1) Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, ներառյալ և արհեստական ճանապարհով բուծված, որոնց որսը թույլատրվում է օրենսդրությամբ սահմանված բացառիկ դեպքերում` որսի անվանական թույլտվությամբ.

2) հաղթանշանային արժեք ունեցող փոքրաքանակ կենդանիների, որոնց որսը թույլատրվում է խիստ սահմանափակ քանակներով որսորդական տնտեսությունների, որս իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ որսորդների հայտերի հիման վրա` որսի անվանական թույլտվությամբ.

3) տարածված կենդանիների, որոնց որսը թույլատրվում է որսի թույլտվությամբ.

4) կենդանիների, որոնք իրենց կենսակերպով և վարքով մեծ վնաս են պատճառում որսի ռեսուրսին, կամ հանդիսանում են մարդու, ընտանի և վայրի կենդանիների վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների փոխանցողներ, կամ մեծ վնաս են պատճառում տնտեսական գործունեությանը, որոնց որսը որսաշրջանի ընթացքում թույլատրվում է որսահանդակում օրինական գտնվող որսորդներին` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից տրված որսի թույլտվության մեջ առանց նշումի, իսկ որսաշրջանից դուրս` որսի անվանական թույլտվությամբ:

 1. Որսի օբյեկտ են հանդիսանում հետևյալ կենդանիների տեսակները`

Կաթնասուններ

Հնդկական վայրենակերպ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Ճահճակուղբ տարածված
Մշկամուկ տարածված
Ջրառնետ տարածված
Նապաստակ տարածված
Վայրի խոզ հաղթանշանային
Ազնվացեղ եղջերու հաղթանշանային
Այծյամ հաղթանշանային
Հայկական մուֆլոն գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Բեզոարյան այծ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Աղվես տարածված
Գայլ որսի ռեսուրսին վնաս պատճառող
Շնագայլ որսի ռեսուրսին վնաս պատճառող
Անդրկովկասյան գորշ արջ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Կզաքիս փոքրաքանակ
Խայտաքիս գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Փորսուղ փոքրաքանակ
Ջրասամույր գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Եղեգնակատու հաղթանշանային
Անտառային կատու գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Մանուլ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Տափաստանային կատու հաղթանշանային
Լուսան հաղթանշանային
Հովազ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում

  Թռչուններ

Քաջահավ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Տարգալակտուց գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Սպիտակագլուխ բադ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Թշշան կարապ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Ճչան կարապ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Մոխրագույն սագ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Կարմիր բադ տարածված
Խայտաբադ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Մոխրագույն բադ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Շչան բադ տարածված
Կռնչան բադ տարածված
Լայնակտուց բադ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Նետապոչ բադ տարածված
Ճքճքան մրտիմն տարածված
Սուլող մրտիմն տարածված
Մարմարյա մրտիմն գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Կարմրակտուց սուզաբադ տարածված
Կարմրագլուխ սուզաբադ տարածված
Փուփուլավոր սուզաբադ տարածված
Ծովային սուզաբադ տարածված
Սոնաբադ տարածված
Տուրպան գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Ցանկում չնշված սագազգիներ փոքրաքանակ
Կովկասյան մայրեհավ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Թուրաջ փոքրաքանակ
Մոխրագույն կաքավ փոքրաքանակ
Քարակաքավ տարածված
Լոր տարածված
Անդրկովկասյան փասիան փոքրաքանակ
Վայրի հնդկահավ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Փոքր արոս գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Մեծ արոս գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Գեղանի արոս գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Եղեգնահավ տարածված
Սև փարփար տարածված
Կտցար կաչաղակ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Ոտնացուպիկ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Բզակտուց գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Ճախրուկ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում
Կտցարազգիներ տարածված
Աղավնիներ տարածված
Դռլոն փոքրաքանակ
Տնային ճնճղուկ տարածված
Սովորական սարյակ տարածված
Սև կեռնեխ տարածված
Սինակեռնեխ տարածված
Դաշտային արտույտ տարածված
Տափաստանային արտույտ տարածված
Կաչաղակ որսի ռեսուրսին վնաս պատճառող
Ագռավ որսի ռեսուրսին վնաս պատճառող

 

IV. Որսի ժամկետները և չափաքանակները

 

 1. Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր տարի որսի սեզոնը բացվում է օգոստոսի երրորդ շաբաթ օրը և փակվում է հաջորդ տարվա մարտի 15-ին:
 2. Կենդանիներիորսիժամկետները և թույլատրելի չափաքանակները սահմանվում են որսի կենդանիների պոպուլյացիաների առավել արդյունավետ պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման նպատակով:
 3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի հրամանով յուրաքանչյուր որսաշրջանի համար սահմանվում են թույլատրված որսի կենդանիների ցանկում ներառված կենդանիների չափաքանակները և որսի ժամկետները: Հրամանը, սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից պետական գրանցում ստանալուց հետո, հրապարակվում է առնվազն 3000 տպաքանակ ունեցող զանգվածային լրատվական միջոցներով` որսաշրջանի բացումից ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ:
 4. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում (համաճարակներ, բնական աղետներ) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի հրամանով որսաշրջանի ընթացքում կարող է փոփոխվել որսի կենդանիների չափաքանակները և որսի ժամկետները:
 5. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունն իրավասու է որսի սեզոնից դուրս որսի թույլտվություններ տալու` օրենսդրությամբ սահմանված նպատակների համար:

Թեգեր չկան

  

Վերջիները Օրենսդրություն-ում