Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Ձկնորսի վերադարձը

Zenq.amZenq.am Ինֆո 28.05.2017

Գագիկը ձկնորսությունից վերադառնում է տուն:

Կինը – որտեղ էի՞ր:

Գագիկ – ձկնորսության:

Կինը – իսկ ի՞նչու ոտքի վրա հազիվ ես կանգնում:

Գագիկ – հոգնել եմ ձուկ բռնել:

 

Թեգեր չկան