Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

BULLETIN BOARD

Classes of body armor protection 

Europe

Zenq.amZenq.am Info 26.03.2018

European standard (CEN)

 

Classes Type of weapon Cartridge

Bullet weight

(g) 

Speed of the bullet

(m/s)

Bullet Type
BR 1  Rifle  .32 2.6   360  RN
BR 2  

9mm

Parabellum 

8.0  400  JF/RN/SC 
BR 3  

.357

Magnum 

10.2  430   JF/CN/SC 
BR 4  

.44

Magnum 

15.6  440  JF/FN/SC  
BR 5   5.56×45  4.0  950   JF/PB/SCP
BR 6   7.62×51  9.5  830   JF/PB/SC 
BR 7   7.62×51  9.8  820    JF/PB/HC
SG 1   12/70  31.0  420  With a solid lead rod 
SG 2   12/70  31.0  420   With a solid lead rod

 

No Tags